top of page
IMG_20200618_193743.jpg

HMS Håndbok

INNLEDNING

 

Klubbens viktigste aktivitet er å tilby medlemmene å benytte klubbens båter på Nøklevann. Klubben gjør båter og utstyr tilgjengelig i åpningstiden, og medlemmene  styrer sine egne aktiviteter. For denne typen bruk kan klubben bidra til sikkerhet i gjennom å tilby (a) sikkert utstyr, (b) klubbens krav og regler til medlemmene, og (c) med opplæring. Men, medlemmene må selv sørge for en adferd som fremmer egen sikkerhet. For utlån fra klubben anlegg ved Oslofjorden baserer klubben seg på å sikre at medlemmer som låner utstyr har tilstrekkelig kompetanse. 

Der rutiner og regler fins i flere versjoner er det utgaven på klubbens hjemmesider som gjelder

 

MÅL

 • Unngå personskade i forbindelse med klubbens aktiviteter.

 • Bidra til at medlemmer får ferdigheter til sikker aktivitet på vannet

 • Bevare naturen og vann; Unngå forsøpling.

ORGANISERING 

 

Årsmøtet velger styreleder, nestleder, og styret i Nøklevann ro- og padleklubb. Disse har det overordnede ansvaret for å planlegge, organisere, utføre og vedlikeholde internkontrollsystemet. Styret skal utnevne HMS-ansvarlig og personer til de andre rollene definert i dette dokumentet. Alle viktige roller skal ha en forankring i styret. Klubbens organisering skal være tilgjengelig på klubbens hjemmesider.

STYRET

 

Styret har i fellesskap det overordnede ansvar for aktiviteter i klubben, inkludert HMS. Styremedlemmene skal

 • Ta aktivt del i HMS-arbeidet,

 • Sørge for at HMS-funksjoner tas vare på innen sine ansvarsområder, inkludert informasjon på hjemmesidene.

 • Forsikre seg om at klubbens aktiviteter blir håndtert på en forsvarlig måte, og at sikkerhetsarbeid skjer i henhold til rutiner.

 • Se til at de som blir utpekt til oppgaver er kvalifiserte og oppfyller sine plikter.

 • Styret skal godkjenne HMS-håndboken.  Innen avgrensede ansvarsområder kan styret delegere ansvar og myndighet for oppdatering av HMS-rutiner, men dette kan trekkes tilbake av styret, evt representert med leder eller HMS-ansvarlig.

LEDER

 

Styret ledes av klubbens leder. Dette gir gir leder et overordnet ansvar for klubbens aktiviteter.

HMS-ANSVARLIG

Overordnet ansvar for at klubben arbeider på en måte som tar vare på sikkerhet, bl.a.:

 • Påse at klubbens arbeid skjer med sikkerhet i fokus og at HMS-arbeid skjer etter dokumenterte rutiner.

 • Fortløpende vurdere om klubbens rutiner er gode nok.

 • Gjennomgang i forbindelse med «»Melding om hendelser«.

 • Overordnet ansvar for formidling av HMS-informasjon til nøkkelvakter og medlemmer.

For en detaljert beskrivelse av oppgaver, se Arbeidsinstruks for HMS-ansvarlig i NRPK. 

HJEMMESIDEANSVARLIG

 1. Ha det tekniske ansvaret for klubbens hjemmesider.

 2. Sørge for at klubbens HMS-håndbok og annen HMS-relevant informasjon holdes tilgjengelig på hjemmeside.

 3. Praktisere prinsippet at klubbens originaler regler, instrukser etc fins åpent på hjemmeside

NØKKELVAKTER

 • Følg Vaktinstruks, Regler utenom vakt, og andre regler som er aktuelle.

 • Holde seg oppdatert på klubbens utstyr.

 • Delta regelmessig på nøkkelvaktmøter og eventuelle kurs.

 • Være beredt på å assistere i nødssituasjoner. 

 • Ta obligatoriske og frivillige kurs i klubbregi. Ta gjerne livredningskurs, førstehjelpskurs, kurs i våttkortsystemet og andre relevante kurs.

KURSANSVARLIG FOR INTRODUKSJONSKURS

 • Overordnet ansvar for at nye medlemmer får tilstrekkelig opplæring i sikkerhet.

 • Sikre at det i alle introduksjonskurs deltar minst en kursholder som har aktivitetslederkurs i Norges padleforbunds Våttkortstige.

 • Sørge for nødvendige registreringer av gjennomførte kurs.

MEDLEMMER

Vi ønsker at medlemmer: 

 • Skal kunne Sikkerhetsreglene på Nøklevann

 • Skal kjenne til at Norges padleforbund har en våttkortstige for å fremme sikker padling i Norge, og at padleforbundet anbefaler ytterligere opplæring, spesielt før padling på hav og elv.

 • Skal holde seg oppdatert gjennom NRPK sin nettside og oppslag på anlegg.

 • Skal kun bruke klubbens utstyr når de er skikket til det. F.eks. ikke kombinere rus og padling.
   

SIKKERHETHETSREGLENE PÅ NØKLEVANN

 

Med en så stor medlemsmasse, hvor mange har forholdsvis liten kunnskap om padling, velger vi å innprente et sett lettfattelige sikkerhetsregler:

 1. Bruk vest. Alle som bruker klubbens båter skal ha vest på – det er ikke nok å ha den med i båten. Små barn og de som ikke kan svømme må ha redningsvest.

 2. Hold deg langs land, spesielt når det er kaldt i vannet.

 3. Dersom du velter, svøm til land. IKKE bruk opp kreftene på å få med deg båten.

 4. med deg tøyskift og håndkle i vanntett sekk, eventuelt på klubben hvis det ikke er for kaldt.

ANLEGGSANSVARLIG NØKLEVANN

 • Overordnet ansvar for at båter og utstyr er tilfredsstillende når det gjelder sikkerhet og funksjon. Ha rutiner for å sikre dette.

 • Sørge for at anlegg er sikkert, ryddig, og tilfredsstillende merket.

 • Ha en oversikt over klubbens sikkerhetsutstyr ved Nøklevann. Sørge for at dette er i stand, merket og tilgjengelig.
   

AKTIVITETSANSVARLIG / AKTIVITETSKOORDINATOR

 • Sørge for at alle kurs, turer og aktiviteter på vannet planlegges og ledes av personer med dokumentert kompetanse i våttkortstigen.

 • For andre aktiviteter, sørge for at all organisert aktivitet på vannet blir planlagt, risikovurdert og gjennomført av aktivitetsleder. Kurskoordinator skal forvisse seg om at den som leder aktiviteten har tilstrekkelig ressurser, evt støtte til planlegging og organisering, og at det blir gjort tilstrekkelig risikovurdering.

ANSVARLIG FOR SJØBASEN

 • Har ansvar for rutiner som tar vare på sikkerheten på Sjøbasen. Dette inkluderer utstyr og anlegg. 

 • Skal sørge for at vi har et system som sikrer at utlån av båter kun skjer til medlemmer som kan dokumentere grunnkurs hav i våttkortstigen.

 • Sjøbasen skal registrere forhold som påvirker sikkerheten, og på grunnlag av disse vurdere tiltak som kan gi sikrere padling. Dette rapporteres til styret.

KARTLEGGING AV RISIKO

For aktiviteter som medfører fare skal skje etter en risikovurdering / tiltak. En aktivitet kan kun holdes hvis konklusjonen av en slik vurdering er positiv.

OPPFØLGING AV HMS-MELDING

 

HMS-meldinger er saker som angår HMS. Det er f.eks. meldinger om hendelser eller forhold som under uheldige omstendigheter kan føre til personskade. Det kan være en nøkkelvakts beskrivelse gitt i vaktrapport, meldinger til styret eller styremedlemmer, eller et medlems observasjoner.
Det som er ansvarlige for en aktivitet har hovedansvar for oppfølging som beskrevet under. Det kan være naturlig å samarbeide med HMS-ansvarlig. Behandling av HMS-melding:

 1. Sak skal registreres i klubbens HMS-system.

 2. Sak skal studeres, og det skal vurderes om eksisterende prosedyrer må forbedres.

 3. Konklusjon blir fattet. Normalt vil i det minste ansvarlig og HMS-ansvarlig ta del i dette. Hvis nødvendig utføres det korrigerende tiltak for å redusere faren for tilsvarende uhell. Styret informeres når det skjer oppdateringer av rutiner som følge av hendelser.

 4. Oppfølging av korrigerende tiltak. Lagring av dokumentasjon (skriftlig). Tilbakemelding til involverte parter.

Systemet kan også brukes til å gi tilbakemelding på utilstrekkeligelige  sikkerhetsrutiner eller uheldig praksis i klubben.

Ved personskade skal leder og HMS-ansvarlig, evt også nestleder, kobles inn. Styret informeres. Forsikringsselskap kontaktes.

ANDRE HMS-DOKUMENTER I NRPK

 • Instruks for nøkkelvakter- Vaktinstruks

 • For nøkkelvakter – Regler utenom vakt

 • Instruks for kontroll av NRPKs båter (Nøklevann)

 • Instruks for kontroll av vester og spruttrekk (Nøklevann)

 • Vår sikkerhetsinformasjon på vår hjemmeside – Sikkerhet ved padling

 • Arbeidsinstruks for HMS-ansvarlig i NRPK

 • Vaktrapport, inkludert Melding om hendelse

 • Risikofaktorer ved padling og roing på Nøklevann

AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

LOV-1998-06-26-47: Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

bottom of page